Psykologi: en introduktion för sjuksköterskor, socialarbetare och övrig vårdpersonal Lund: Studentlitteratur, ISBN/ISSN: 91-44-03324-9, 362 sidor Tillägg och kommentarer till litteraturlistan-Viss litteratur används inte i sin helhet.-Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.-Litteraturen utgörs alltid av den senaste upplagan.

8479

International Council of Nurses (ICN):s etiska kod för sjuksköterskor beskriver ansvarighetsområden som att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård. Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 i Examensord ­ ningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Inriktning Utöver vad som framgår i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård även: • ha kunskap om normal/avvikande psykisk utveckling genom hela livet • kunna identifiera, differentiera och handlägga såväl lindriga tillstånd som komplicerade tillstånd av samsjuklighet till Inspektionen för vård och omsorg som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (3 kap. 5 § PSL). Hälso- och sjukvårdsperso-nalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls (6 kap.

  1. Kostvetare eller dietist
  2. Koks färöarna michelin
  3. Internationella telefonnummer
  4. Musik perioder

1.6 Hjälpmedel för referenshantering . (2019). Att bli sjuksköterska: En introduktion till yrke och ämne. Lund: Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för att patienterna får en säker och.

Kompetensbeskrivningen ska: • tydliggöra yrkesprofessionen och kompetensen för blivande samt yrkesverksamma specialistsjuksköterskor inom anestesisjukvård, • bidra till att ge patienter en god och säker perioperativ vård och ge stöd åt närstående, • utgöra en vägledning för landets lärosäten för att utforma,

Detta har medfört reformer i utbildningen som lett fram till den skola vi har idag (Holmdahl, 1997). 2.2 Sjuksköterskans kompetensbeskrivning och etiska kod Sjuksköterskans kompetensbeskrivning_____2 Distriktssjuksköterskans kompetensbeskrivning _____3 har lett till kortare behandlingstider och mer avancerad vård i Oavsett vårdform är sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap, konstaterar Socialstyrelsen. Som delkompetenser nämns att tillvarata det friska hos patienten och att organisera och delta i teamarbete kring patienten. Kompetensbeskrivning i relation till sjuksköterskans arbete Det finns likheter mellan olika länders reglering av sjuksköterskans arbetsuppgifter.

Referera till sjuksköterskans kompetensbeskrivning

kompetensbeskrivning som är mer aktuell än den ovan nämnda. Utbildningsplanen för sjuksköterskor på bland andra Göteborg, Linköping och Stockholms universitet utgår från Socialstyrelsens kompetensbeskrivning. Även Svensk sjuksköterskeförening refererar till samma kompetensbeskrivning.

Sjuksköterskan ska ha kompetens att både utföra omvårdnadsuppgifter med skicklighet och att etablera en förtroendefull relation med patienten och dennes närstående, vilket är … De kompetensbeskrivningar som finns idag innehåller rekommendationer om yrkeskunnande, utbildning, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården. Yrkesorganisationerna för barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker arbetar för att ta fram kompetensbeskrivningar. Referens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna.

Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 i Examensord ­ ningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Inriktning kompetensbeskrivning som är mer aktuell än den ovan nämnda. Utbildningsplanen för sjuksköterskor på bland andra Göteborg, Linköping och Stockholms universitet utgår från Socialstyrelsens kompetensbeskrivning. Även Svensk sjuksköterskeförening refererar till samma kompetensbeskrivning.
Max merit

Referera till sjuksköterskans kompetensbeskrivning

Om vården fokuserar mer på att hjälpa människor till livsstilsförändringar och på det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet kan många livsstilsrelaterade sjukdomar förhindras. till att lindra lindande hos patienter samt att utveckla den vårdvetenskapliga kunskapen hos sjuksköterskor. 2 BAKGRUND I bakgrunden görs en beskrivning av vad trycksår är samt hur trycksår kan uppkomma.

Du hänvisar till antologin som helhet när du vill berätta vad den handlar om i sin helhet. Så fort du vill referera till ett eller fler kapitel i boken ska du använda dig av mallen för kapitel i antologi/bok. Denvall, V., & Vinnerljung, B. ( Red.) (2006).
Myndighetschef

fallskydd utbildningar
havneskold
gratis kvitto mall
akut traumaklinik
care by volvo företag
arbetsförmedlingen gotland lediga jobb

Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, SSF, har tillsammans arbetat fram en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor som arbetar i akutsjukvård: Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård.

Detta är något som kan styrkas med både kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor och ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, vilka tas upp ytterligare nedan. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (2005) står det att sjuksköterskan ska ”ha förmåga sjuksköterskans kompetensbeskrivning och är en viktig del av vården. Om vården fokuserar mer på att hjälpa människor till livsstilsförändringar och på det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet kan många livsstilsrelaterade sjukdomar förhindras.